Rejestracja

33 815 79 00
33 815 79 02

e-rejestracja

Projekt "Rana Przewlekła" dla mieszkańców Bielska-Białej


Opieka nad raną przewlekłą potrafi przysporzyć wielu problemów, zwłaszcza, gdy jest wykonywana w niewłaściwy sposób.

Konior Clinic oferuje mieszkańcom Bielska-Białej przystąpienie do programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest otoczenie Pacjentów najlepszą opieką oraz edukacja w zakresie pielęgnacji rany przewlekłej w domu Pacjenta. Rodziny/opiekunowie i sam pacjent zostaną nauczeni zasad postępowania z raną oraz zasad profilaktyki powikłań.

 

 Uczestnikiem projektu może być:

 • mieszkaniec miasta Bielsko-Biała
 • osoba z rozpoznaną raną przewlekłą (utrzymującą się powyżej 6 tygodni) oraz zagrożona wykluczeniem społecznym, ubóstwem, z upośledzoną zdolnością do wykonywania czynności życia codziennego, ale nie objęta opieką długoterminową w ocenie lekarza kwalifikującego skala Barthel > 40 i < 90,

i/lub:

 • posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • posiada dokument poświadczający o korzystaniu z pomocy społecznej, 
 • posiada zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy, w celu potwierdzenia statusu osoby bezrobotnej. 

Ponadto:

 • liczba uczestników projektu: 52 osoby (32 kobiety i 20 mężczyzn)

 • przewidziano pierwszeństwo udziału dla osób po 65 roku życia

 • w przypadku niewyczerpania miejsc w projekcie przez mieszkańców Bielska-Białej osobą uprawnioną jest mieszkaniec podregionu bielskiego.

 

Zakres wsparcia oferowanego w ramach projektu:

 • kompleksowe wstępne badania diagnostyczne, w tym miedzy innymi: pakiet badań z krwi, mikrobiologia rany, USG Doppler, oksymetria przezskórna,
 • kompleksowa opieka świadczona w domu pacjenta, w tym opieka lekarska, pielęgniarska, rehabilitacja i opieka psychologiczna
 • konsultacja u lekarza specjalisty,
 • zapewnienie materiałów opatrunkowych i specjalistycznych opatrunków stosowanych na rany,
 • dowóz na wizyty przeprowadzane w ambulatorium i ośrodku specjalistycznym

 

Projekt zakłada również wsparcie psychologa dla rodziny/opiekuna pacjenta z trudno gojącą się raną – 52 osoby.

W ramach projektu przewidziane jest także szkolenia połączone z warsztatami dla lekarzy i pielęgniarek pracujących w placówkach POZ na terenie m. Bielska- Białej (150 osób).

 UWAGA!!!

W przypadku niewyczerpania miejsc założonych liczb uczestników projektu z terenu m. Bielsko-Biała realizator zakłada włączenie do rekrutacji osoby spełniające powyższe kryteria, a zamieszkałe na terenie podregionu bielskiego (podregion bielski obejmuje swoim zakresem: powiat bielski, powiat cieszyński, powiat żywiecki).

Wszystkie świadczenia oferowane w projekcie są bezpłatne

 

Nasi partnerzy