Rejestracja

33 815 79 00
33 815 79 02

e-rejestracja

PROJEKTY UNIJNE

Podstawowa opieka zdrowotna fundamentem efektywnej opieki nad pacjentem z raną przewlekłą

 

Termin realizacji: od 1 sierpnia 2017 r. do 31 lipca 2019 r.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne

Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs

Wartość projektu: 836 930 zł

Finansowanie:

 • 711 390,50 zł płatność ze środków europejskich

 • 66 954,40 zł dotacja celowa z budżetu krajowego

 • 58 585,10 zł wkład własny

Opis projektu:

Celem projektu jest poprawa zdrowia i jakości życia pacjentów z ograniczoną samodzielnością, obciążonych raną przewlekłą oraz ich rodzin. Ideą programu jest zapobieganie hospitalizacji i zwiększenie efektywności leczenia, a dzięki włączeniu działań z zakresu telemedycyny (E-konsultacje) budowanie sieci współpracy miedzy POZ a opieką specjalistyczną.

W ramach projektu 52 pacjentów (32K i 20M) uzyska dostęp do diagnostyki i usług zdrowotnych, w tym świadczonych w środowisku pacjenta usług: lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta i psychologa.

Rodziny/opiekunowie i sam pacjent zostaną nauczeni zasad postępowania z raną oraz zasad profilaktyki powikłań. Personel POZ zostanie objęty szkoleniem i warsztatami, które wesprą skuteczne leczenie i prewencję ran przewlekłych.

Rekrutacja do projektu:

Do skorzystania z wsparcia zapraszamy wszystkich pacjentów borykających się z problemem trudno gojącej się rany, ich opiekunów oraz kadry medyczne POZ (lekarze i pielęgniarki)

 

Rekrutację rozpoczynamy już od września 2017 r.

 

 Uczestnikiem projektu może być:

 • mieszkaniec miasta Bielsko-Biała

 • osoba z rozpoznaną raną przewlekłą(utrzymującą się powyżej 6 tygodni) oraz zagrożona wykluczeniem społecznym, ubóstwem, z upośledzoną zdolnością do wykonywania czynności życia codziennego, ale nie objęta opieką długoterminową - w ocenie lekarza kwalifikującego skala Barthel > 40 i < 90,

i/lub:

-  posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

-  posiada dokument poświadczający o korzystaniu z pomocy społecznej, 

-  posiada zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy, w celu potwierdzenia statusu osoby bezrobotnej. 

Ponadto:

 • liczba uczestników projektu: 52 osoby (32 kobiety i 20 mężczyzn)

 • przewidziano pierwszeństwo udziału dla osób po 65 roku życia

 • w przypadku niewyczerpania miejsc w projekcie przez mieszkańców Bielska-Białej osobą uprawnioną jest mieszkaniec podregionu bielskiego.

 

Zakres wsparcia oferowanego w ramach projektu:

 • kompleksowe wstępne badania diagnostyczne, w tym miedzy innymi: pakiet badań z krwi, mikrobiologia rany, USG Doppler, oksymetria przezskórna,

 • kompleksowa opieka świadczona w domu pacjenta, w tym opieka lekarska, pielęgniarska, rehabilitacja i opieka psychologiczna

 • konsultacja u lekarza specjalisty,

 • zapewnienie materiałów opatrunkowych i specjalistycznych opatrunków stosowanych na rany,

 • dowóz na wizyty przeprowadzane w ambulatorium i ośrodku specjalistycznym

 

Projekt zakłada również wsparcie psychologa dla rodziny/opiekuna pacjenta z trudno gojącą się raną – 52 osoby.

W ramach projektu przewidziane jest także szkolenia połączone z warsztatami dla lekarzy i pielęgniarek pracujących w placówkach POZ na terenie m. Bielska- Białej (150 osób).

 UWAGA!

W przypadku niewyczerpania miejsc założonych liczb uczestników projektu z terenu m. Bielsko-Biała realizator zakłada włączenie do rekrutacji osoby spełniające powyższe kryteria, a zamieszkałe na terenie podregionu bielskiego (podregion bielski obejmuje swoim zakresem: powiat bielski, powiat cieszyński, powiat żywiecki).

 

Wszystkie świadczenia oferowane w projekcie są bezpłatne

Więcej informacji na temat rekrutacji oraz regulamin uczestnictwa dostępny jest w placówce realizatora oraz na jego stronie internetowej:

Konior Clinic Spółka z ograniczoną odpowidzialnością Sp. k.

ul. Pszenna 11

43-300 Bielsko-Biała

Rejestracja – parter POZ

www.koniorclinic.pl

tel. 33 8157900 ; 33 8157901 ; 338157902

czynny: poniedziałek – piątek w godz. 800 – 1800

Nasi partnerzy